Akademia przedszkolaka

Ogłaszamy nabór dla uczniów klas zerowych – uczestników zajęć dodatkowych realizowanych w ramach projektu „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne  w ramach ZIT. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załączeniu a informacji udziela p. Małgorzata Bronka.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania