Category Archives: Aktualności

11Wrz/15

Kolejny projekt współfinansowany ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przed nami

Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Projekt Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 30 w Bydgoszczy współfinansowany ze środków Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

godlo

 

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego /opis zjawiska problemu

Niepełnosprawność dotyka 14,7% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskie-go (źródło: http://www.kujawsko pomorskie.pl/pliki/niepelnosprawni /20121128_ program/Diagnoza.pdf). Na podstawie analizy dokumentacji Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy stwierdzono, że wiodącymi problemami związanymi z poczuciem bezpieczeństwa są:

 1. problemy wynikające z ograniczonych możliwości komunikacyjnych uczniów. 60% uczniów cierpi na różnego rodzaju zaburzenia mowy, a 40% z nich to osoby niemówiące, wymagające komunikacji alternatywnej lub wspomaganej (symbole, gesty, komunikatory),
 2. agresja werbalna i niewerbalna uczniów wobec siebie nawzajem, wobec rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zachowania agresywne przejawia ok. 60% uczniów, przy czym u części z nich przyczyny zaburzeń zachowania wynikają ze specyfiki deficytów rozwojowych, a u 20% wynikają z dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego,
 3. niskie umiejętności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą (81%).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dotkniętej niepełnosprawnością, uczniów Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy, w szczególności do uczniów niemówiących, poprzez poprawę ich funkcjonowania oraz zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. Projekt jest skierowany kompleksowo do uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców. Projekt zakłada:

 1. Działania służące promocji zdrowego stylu życia i zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (takie jak posiłki terapeutyczne, warsztaty dietetyczne dla rodziców, konsultacje indywidualne z dietetykiem, rozbudowa i pielęgnowanie ogródka szkolnego, zajęcia przyrodnicze, hipoterapię, dogoterapię i alpakoterapię, zajęcia ruchowe dla uczniów z nadwaga i otyłością).
 2. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niemówiących, w tym cyberprzemocy oraz zachowaniom agresywnym (spotkania ze strażą miejską dla uczniów i rodziców, indywidualne spotkania z psychologiem).
 3. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, wychowawców i rodziców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami z niepełnosprawnością, w tym niemówiącymi, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji z zakresu komunikacji).
 4. Budowanie sieci współpracy z instytucjami i placówkami (szkoły specjalne i integracyjne, PECS Poland, Centrum Terapii egeo, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bydgoszczy).

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Funkcjonowanie społeczne człowieka to podejmowania i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych z innymi ludźmi przy jednoczesnym respektowaniu norm współżycia społecznego obowiązującego daną jednostkę. W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną obserwuje się wiele ograniczeń, które utrudniają rozwój społeczny, co z kolei uniemożliwia osiągnięcia maksymalnego dla nich poziomu rozwoju umysłowego. Ograniczenia te wynikają z zaburzeń czynności orientacyjno-poznawczych, intelektualnych, motywacyjno-emocjonalnych, komunika-cyjnych i innych. Tempo procesu dojrzewania społeczno-moralnego jest powolne i zróżnicowane. Trudności z osiągnięciem dojrzałości w sferze uczuć i wiedzy moralnej wiążą się ze zwiększoną podatnością na sugestię, z podatnością do naśladownictwa, z ograniczonymi możliwościami rozwojowymi w zakresie intelektu i uczuć wyższych.

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy jest szkołą specjalną właśnie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym znacznym i głębokim. Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej stwierdzono, że wiodącymi problemami związanymi z poczuciem bezpieczeństwa w ZS 30 są:

 1. problemy wynikające z ograniczonych możliwości komunikacyjnych uczniów. 60% uczniów cierpi na różnego rodzaju zaburzenia mowy, a 40% z nich to osoby niemówiące, wymagające komunikacji alternatywnej lub wspomaganej (symbole, gesty, komunikatory),
 2. agresja werbalna i niewerbalna uczniów wobec siebie nawzajem, wobec rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Zachowania agresywne przejawia ok. 60% uczniów, przy czym u części z nich przyczyny zaburzeń zachowania wynikają ze specyfiki deficytów rozwojowych, a u 20% wynikają z dysfunkcyjnego środowiska rodzinnego. Ważnym problemem społecznym jest przemoc seksualna wobec osób z niepełosprawnością, zwłaszcza niemówiących, problem z radzeniem sobie własną seksualnością oraz problemy wychowawcze z tym związane,
 3. niskie umiejętności dbania o własne zdrowie i higienę osobistą (81%).

Wiosną roku 2014 80% uczniów poddanych zostało badaniom metabolicznym, prowadzonym przez Katedrę i Zakład Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Celem badań było poznanie stanu odżywienia, stanu mineralnego kości, sprawności fizycznej, składu masy ciała, ciśnienia tętniczego krwi dzieci i młodzieży oraz określenie stopnia zagrożenia cukrzycą typu 2 i innymi chorobami metabolicznymi. Na początku czerwca odbyło się spotkanie z dr Małgorzatą Szady-Grad, podczas którego omówiono wyniki badań oraz przekazano je rodzicom. Niestety rodzice mają ogromne trudności z zakwalifikowaniem swoich niemówiących dzieci do poradni dietetycznych i szukają w szkole odpowiedzi na pytanie, czy stosowana przez nich dieta w pełni zaspakaja potrzeby energetyczne, witaminowe i mineralne dzieci oraz wskazówek prawidłowej diety dziecka.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną niezwykle ważne jest uczenie się przez doświadczenie.

Praca w ogrodzie oprócz oczywistego kształtowania postaw proekologicznych uczy działania zespołowego, planowania, realizacji zadań zgodnie z harmonogramem, odpowiedzialności za podjęte zobowiązania, systematyczności, wymaga brania odpowiedzialności za własne decyzje (np. niedokładne wykonanie zadania może skutkować uschnięciem roślin), szacowania szans i zagrożeń, podejmowania decyzji. Praca o ile jest dobrze pokierowana i zaplanowana powinna dawać możliwość samodzielnej pracy uczniów, bez ciągłego nadzoru i kontroli nauczyciela, dzięki czemu poczucie odpowiedzialności a także satysfakcja młodzieży z efektów będzie większa. Wykonywanie prac w ogrodzie uczy szacunku do pracy i jej efektów.

Praca w ogrodzie odgrywa także duża rolę w integracji grupy. Ogródki są dobrym miejscem, gdzie może odbywać się uczenie poprzez doświadczenie. Jest ono skuteczną formą nauki. Ogródki mogą być wykorzystywane jako część lekcji biologii, przyrody, geografii i ekologii. Są miejscem gdzie można dokonywać całorocznych obserwacji. Te przy szkole, są blisko a nauka z ich wykorzystaniem jest na wyciągnięcie ręki. W miastach będą dodatkową zielenią, której jest mało.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy, ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz

ZS nr 30 jest szkołą specjalną dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. W zespole funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, w których w 20 oddziałach oraz w ramach nauczania indywidualnego uczy się łącznie 115 uczniów w wieku od 6 do 21 lat. Projektem zostanie objętych min. 75 uczniów tej szkoły.

 1. zajęcia w ogródku szkolnym: min 10 uczniów skierowanych przez zespół wychowawczy,
 2. zajęcia na temat przemocy i agresji – min 20 uczniów wybranych przez psychologa i pedagoga szkolnego,
 3. posiłki terapeutyczne – min 25 uczniów skierowanych przez zespół wychowawczy,
 4. zajęcia hipoterapii, dogoterapii i alpakoterapii – min 30 uczniów skierowanych przez zespoły do spraw Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 5. zajęcia ruchowe – 15 uczniów – wybranych przez nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej.

Uczniów z niepełnosprawnością intelektualną charakteryzuje niemożność sprostania współzawodnictwu, brak umiejętności przewidywania, skłonność do działania impulsywnego, podatność na sugestię, obniżenie zdolności do myślenia abstrakcyjnego, a także znacznie obniżony krytycyzm w stosunku do siebie i swojego postępowania. Cechy te utrudniają właściwą ocenę sytuacji życiowych, a więc i ocenę przykrości ze strony otoczenia oraz sprzyjają powstaniu niedostosowania społecznego. Czynniki sprzyjające niedostosowaniu społecznemu mają związek ze stopniem upośledzenia umysłowego. Im lżejszy stopień upośledzenia, tym więcej czynników sprzyjających, ponieważ dziecko bardziej uświadamia sobie własne ograniczenia i wiąże je z niepowodzeniami na różnych polach. Walka z niedostosowaniem społecznym winna obejmować działania profilaktyczne, dotyczące opieki nad dzieckiem i jego rodziną w sensie stworzenia odpowiedniej atmosfery wychowawczej, zapewniającej dziecku jego podstawowych potrzeb.

W szkole pracuje 63 nauczycieli oraz 20 pracowników administracji. Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy w szkole oraz do nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

W projekcie weźmie udział min 30 nauczycieli – skierowanych przez Dyrektora Szkoły.

W projekcie przewidziano także udział rodziców uczniów – min. 20 osób uczestniczących w warsztatach – według kolejności zgłoszeń zainteresowanych rodziców.

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

CEL OGÓLNY: Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży dotkniętej niepełno-sprawnością, uczniów Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy poprzez poprawę ich funkcjonowania oraz zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska w szkole.

CELE SZCZEGÓŁÓWE:

 1. wielopłaszczyznowy rozwój zdolności poznawczych i umiejętności komunikacyjnych uczniów z niepełnosprawnością,
 2. zapobieganie występowaniu lub pogłębianiu się nieprawidłowości rozwoju psychoruchowego, umożliwienie wykorzystania potencjału rozwojowego, jakim dysponuje dziecko w zakresie funkcji poznawczych, rozwoju ruchowego, komunikacji i kontaktów społecznych,
 3. upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz idei wolontariatu, budowanie postawy tolerancji wobec osób z niepełnosprawnością,
 4. integracja z rówieśnikami i dorosłymi, w tym integracja osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
 5. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami i wychowankami i ich rodzicami zwłaszcza w zakresie komunikacji z osobami niemówiącymi,
 6. zaspokajanie potrzeb: akceptacji, bezpieczeństwa, współuczestnictwa, bycia rozumianym i docenianym,
 7. rozumienie własnych pragnień i potrzeb,
 8. poznawanie i akceptacja siebie i innych,
 9. doskonalenie nauczycieli i wychowawców z zakresu przeciwdziałania agresji  i przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy, ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz.

Zajęcia hipoterapii odbywać się będą w Ośrodku Hipoterapii Kopytkowo w Cielu, ul. Jeździecka 21.

Szkolenia dla nauczycieli zostaną zorganizowane przez Centrum Terapii EGEO i PECS Polska.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2014.

W ramach projektu zostaną zorganizowane następujące działania:

1. Działania służące promocji zdrowego stylu życia i zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (takie jak posiłki terapeutyczne, warsztaty dietetyczne dla rodziców, konsultacje indywidualne z dietetykiem, rozbudowa i pielęgnowanie ogródka szkolnego, zajęcia przyrodnicze, hipoterapię, dogoterapię i alpakoterapię, zajęcia ruchowe dla uczniów z nadwaga i otyłością).

1. 1. Jemy zdrowo

 • posiłki terapeutyczne – codziennie uczniowie mają zajęcia uczące samodzielnego spożywania posiłków, a raz w tygodniu dla uczniów z klas życia odbędzie się wspólne spożywanie posiłków połączone z pogadanką na temat zasad zdrowego żywienia, wspólnym przygotowaniem posiłku,
 • warsztaty dietetyczne dla rodziców dotyczące zasad żywienia dzieci (4h z dietetykiem),
 • konsultacje indywidualne rodziców z dietetykiem – układanie jadłospisu  w oparciu o stwierdzone u dziecka problemy z nadwagą,
 • wdrożenie systemu komunikacji alternatywnej i wspomaganej dotyczącego posiłków i produktów spożywczych dla uczniów niemówiących.

1.2. Więcej ruchu

 • hipoterapia – zajęcia raz w tygodniu, w stajni, 13 tygodni x 10 osób,
 • alpakoterapia i dogoterapia – zajęcia raz w tygodniu, na terenie szkoły, 13 tygodni x 20 osób,
 • zajęcia ruchowe dla uczniów z nadwaga i otyłością, zajęcia raz w tygodniu, na terenie szkoły, 13 tygodni x 10 osób.

1.3 Pielęgnujemy szkolny ogródek

 • pielęgnowanie ogródka na terenie szkoły (przygotowanie terenu, zakup roślin i narzędzi, posadzenie roślin cebulowych i przygotowanie rozsad, pielęgno-wanie ich),
 • zajęcia przyrodnicze z uczniami z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablica interaktywna, gry, puzzle, plansze) (1x w tygodniu po 60 min dla grupy 5 uczniów – 2 grupy).

2. Przeciwdziałanie przemocy wobec osób niemówiących, w tym cyberprzemocy oraz zachowaniom agresywnym (spotkania ze strażą miejską dla uczniów i rodzi-ców, indywidualne spotkania z psychologiem)

 • szkolenie dla rodziców i wychowawców na temat problemów osób z nie-pełnosprawnością ze strażą miejską (3h, 20 uczestników),
 • zajęcia dla uczniów za zakresu edukacji prawnej dotyczących konsekwencji prawnych stosowania różnych form przemocy, w tym cyberprzemocy (we współpracy ze Strażą Miejską).

3. Doskonalenie kwalifikacji nauczycieli, wychowawców i rodziców umożliwiających budowanie pozytywnych relacji z uczniami z niepełnosprawnością, w tym niemówiącymi, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji z zakresu komunikacji.

 • szkolenie PECS dla 5 nauczycieli,
 • materiały do komunikacji alternatywnej i wspomaganej,
 • przygotowanie plansz do komunikacji wspomaganej dla uczniów niemówiących dotyczących ochrony przed przemocą,
 • wykład na temat PECS dla rodziców (2h, 20 uczestników),
 • konsultacje indywidualne PECS z certyfikowanymi terapeutami z PECS (6 osób).

 4. Budowanie sieci współpracy z instytucjami i placówkami (szkoły specjalne i in-tegracyjne, PECS Poland, Centrum Terapii egeo, poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bydgoszczy) na rzecz bezpieczeństwa uczniów z niepełno-sprawnością:

 • spotkanie dla rodziców z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1 w Bydgoszczy na temat budowania relacji z niepełno-sprawnym dzieckiem,
 • konferencja dla 80 uczestników – rodziców, nauczycieli i wychowawców szkół specjalnych i integracyjnych w Bydgoszczy na temat „Porozmawiajmy o zdrowiu uczniów szkół specjalnych”. Tematyka konferencji związana będzie z poprawą bezpieczeństwa oraz promowania zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Program konferencji:

– „Komunikacja z uczniami niemówiącymi” (Ewelina Kowalczyk ZS 30, Ewa Żmich – Centrum Terapii egeo),

– „Sport niepełnosprawnych” (Łukasz Pabianek, UKW, Joanna Cieślik ZS nr 30),

– „Żywienie dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi” (dr Małgo-rzata Szady Grad, Collegium Medicum UMK),

– „Jak uczyć dzieci z niepełnosprawnością unikania przemocy” (Martyna Karwowska-Pabianek, UKW),

– „Zooterapia – aktywność i terapia z udziałem zwierząt (Katarzyna Strehl)”.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczeni o udziale.

Promocja projektu:

Informacja o projekcie znajdzie się na stronie internetowej szkoły. Przygotowane plakaty, certyfikaty uczestnictwa oraz wszelkie materiały będą zawierać informację o dofinansowaniu zadania z programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Na stronie internetowej szkoły znajdzie się także galeria fotograficzna projektu.

9. Harmonogram

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.09.2015 do 31.12.2015
Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego
1. Rekrutacja uczestników, przygotowanie dokumentacji projektu. 1-10.09.2015r.
2. Posiłki terapeutyczne (1x w tygodniu, w różnych dniach i godzinach dla różnych grup wiekowych, 25 uczniów), zdjęcia, faktury, ewidencja pracy wolontariuszy. 7.09-22.12.2015r.
3. Zajęcia przyrodnicze (1x w tygodniu x 2 grupy): zajęcia w terenie i w sali, pielęgnowanie ogródka szkolnego, dokumentowanie: lista obecności, tematy zajęć i ewidencja pracy nauczyciela, zdjęcia. 7.09-22.12.2015r.
4. Hipoterapia – na terenie Ośrodka Hipoterapii Kopytkowo, terminy ustalanie indywidulanie dla każdego dziecka z terapeutą – 13 tygodni x 10 osób (faktura za zajęcia, karta pracy terapeuty, zdjęcia). 7.09-22.12.2015r.
5. Zajęcia ruchowe dla uczniów z nadwagą i otyłością (1x w tygodniu – 2 grupy, łącznie 15 uczniów) umowa z prowadzącym, program zajęć, rachunek, zdjęcia, lista uczestników. 7.09-22.12.2015r.
6. Szkolenie PECS (lista obecności, certyfikaty uczestnictwa, faktura za szkolenie) 5 osób. październik 2015r.
7. Alpakoterapia i dogoterapia (1x w tygodniu, x 13 tygodni, 20 osób) faktura, zdjęcia. 7.09-22.12.2015r.
8. Szkolenie dla rodziców i wychowawców na temat problemów osób z niepełnosprawnością ze strażą miejską (3h, 20 uczestników).
07Wrz/15

Narodowe Czytanie

5 września 2015r. nasza szkoła wzięła udział w 4. edycji ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”.

Narodowe czytanie (2)

W zeszłym roku czytaliśmy fragmenty Trylogii Henryka Sienkiewicza, w tym roku powieść Bolesława Prusa pt. „Lalka”. Spotkanie uczniów odbyło się w bibliotece szkolnej, przed rozpoczęciem czytania uczniowie wykonali napis z tytułem powieści, zostali zapoznani z genezą tytułu utworu. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami czytali fragmenty „Lalki”.

zobacz zdjęcia…

Organizatorzy akcji: Renata Makowska, Joanna Przybyłowska

linia-pozioma