Projekt – Po co? Dlaczego? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”

projektkujawsko-pomorskie

Nasza szkoła jest jedną z 21 szkół podstawowych w Bydgoszczy, które w roku szkolnym 2017/18 realizują projekt:  “Po co ? Dlaczego ? Jak? – kształtowanie kompetencji poznawczych uczniów”. Realizatorem projektu przez Miasto Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Projekt dotyczy dodatkowych, bezpłatnych zajęć specjalistycznych dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej. Zgodnie z regulaminem, dobór form wsparcia (czyli rodzaju zajęć terapeutycznych) dla konkretnego ucznia odbędzie się po przeanalizowaniu opinii wychowawców, nauczycieli pracujących z dzieckiem i treści orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.

Realizować będziemy następujące formy zajęć:

  • Zajęcia specjalistyczne – Integracja Sensoryczna.
  • Zajęcia specjalistyczne – Neurofeedback „Porusz umysł”.
  • Zajęcia specjalistyczne – muzykoterapia.
  • Zajęcia specjalistyczne – logopedia
  • Zajęcia specjalistyczne – “Ku samodzielności”.
  • Zajęcia specjalistyczne – arteterapia.
  • Zajęcia specjalistyczne – terapia ruchem.
  • Zajęcia specjalistyczne – stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata.
  • Zajęcia specjalistyczne – terapia behawioralna.

 

Więcej informacji w załącznikach oraz u koordynatora projektu, pani Małgorzaty Bronki (sala 104a). Formularze zgłoszeniowe można otrzymać u koordynatora projektu i wychowawców.

Szkolny Koordynator Projektu

Małgorzata Bronka

Informacje Urzędu Miasta o projekcie

Regulamin naboru i uczestnictwa

Regulamin naboru uczestników projektu_wzór

Ogłoszenie-o-naborze

Formularz zgłoszeniowy_nauczyciele