Rekrutacja i oferta

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI

Zespół Szkół nr 30 w Bydgoszczy przy ulicy Jesionowej 3a (Szwederowo) zaprasza na zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka OD CHWILI WYKRYCIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE.

Pedagog, psycholog, logopeda i inni specjaliści pracują z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychoruchowym i z jego rodziną w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka realizując indywidualny program wczesnego wspomagania.

W NASZEJ PLACÓWCE PROWADZIMY NABÓR PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY!!!

baner3

Oferta Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy skierowana jest do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 linia-pozioma

W CELU PODJĘCIA NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 30 W BYDGOSZCZY WYMAGANE SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,
 • podanie rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie dziecka do szkoły,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej – zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • jeżeli uczeń będzie przyjmowany do klasy I gimnazjum – świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów.

linia-pozioma

WAŻNE:

 • w klasach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizowana jest taka sama podstawa programowa jak w szkołach masowych,
 • zapewniamy darmowe podręczniki szkolne,
 • oferujemy fachowe wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w postaci terapii i zajęć dostosowanych do potrzeb ucznia (czytaj więcej),
 • organizujemy turnusy rehabilitacyjne i liczne wycieczki szkolne,
 • wspieramy rodziców – Klub Rodzica, warsztaty dla rodziców, Koło Wsparcia Rodziców (czytaj więcej).

 linia-pozioma

OFERTA EDUKACYJNA

Organizacja szkoły i jej działalność podporządkowana jest przede wszystkim wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Wszelkie działania rewalidacyjno-wychowawcze mają na celu dobro wychowanka. W naszej szkole panuje miła i rodzinna atmosfera oraz życzliwe relacje między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Dzięki temu, że klasy nie są liczne dziecko nie jest anonimowe, a nauczyciele znają wszystkich wychowanków, ich potrzeby, możliwości i mogą udzielać im wsparcia i pomocy. Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie. Szkoła stwarza uczniom szansę pełnego wykorzystania ich możliwości.

 linia-pozioma

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OFERUJE:

 • roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci 5 i 6 letnich z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • świetlica szkolna czynna od 7.00 do 17.00 (w piątki do 16.00), więcej…
 • biblioteka, więcej…
 • oferujemy obiady szkolne,
 • posiadamy windę,
 • zapewniamy darmową pomoc specjalistyczną – neurologopedy, logopedy, psychologa, pedagoga, pomoc w zakresie korekcji wad postawy, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, terapii ręki, treningu słuchowego Johansena oraz wielu innych,
 • bogatą propozycję zajęć popołudniowych.

 

GIMNAZJUM NR 39 OFERUJE

 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (do 21 roku życia),
 • klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym (do 21 roku życia),
 • w klasach dla dzieci z lekką dysfunkcją intelektualną zapewniamy realizację podstawy programowej takiej samej jak w szkole masowej, ale  z dostosowaniem do potrzeb i możliwości ucznia,
 • zapewniamy darmowe podręczniki szkolne,
 • zapewniamy darmową pomoc specjalistyczną – neurologopedy, logopedy, psychologa, pedagoga, pomoc w zakresie korekcji wad postawy, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, terapii ręki, treningu słuchowego Johansena oraz wielu innych,
 • świetlica szkolna czynna od 7.00 do 17.00 (w piątki do 16.00), więcej…
 • biblioteka, więcej…
 • oferujemy obiady szkolne,
 • posiadamy windę.

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY NR 1 OFERUJE

 • zajęcia edukacujno-terapeutyczne w zespołach 6-osobowych
 • szeroką gamę zajęć korygujących, usprawniających i kompensujących towarzyszące zaburzenia i ograniczenia
 • przysposobienie do pracy w profesjonalnie wyposażonych pracowniach techniczno-dekoratorskiej, biurowej, gastronomicznej i plastycznej
 • zajęcia z zakresu eko-designu
 • rozwijanie kompetencji społecznych i zawodowych w mieszkaniu treningowym
 • wdrażanie do pracy w realnych warunkach – zajęcia w gospodarstwie rolniczym

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim prowadzimy zajęcia od 3 do 25 roku życia.

NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły realizujemy nauczanie indywidualne w domu.

 

ZACHĘCAMY DO OSOBISTYCH KONSULTACJI W NASZEJ PLACÓWCE
ul. Jesionowa 3a, 85-149 Bydgoszcz
telefon kontaktowy: 52 3730623

 

Dodaj komentarz